REGULAMIN UDZIAŁU
W TARGACH „WIOSENNE SZTUKI”

 1. Organizatorem wydarzenia pn. „WIOSENNE SZTUKI”, zwanego dalej Wydarzeniem, jest Dagmara Appel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą zACHwyty, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 3, NIP 7272394577

 2. Informacje o partnerach Wydarzenia można znaleźć na stronach: http://artinkubator.com, http://www.fabrykasztuki.org, https://lodzkiesztuki.pl/

 3. Miejscem realizacji Wydarzenia są szklany hol łączący budynki B i C Art_Inkubatora, oraz foyer w budynku C, mieszczące się w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 3. Wydarzenie odbywa się w dniu 16. marca 2024 r. w g. 11.00- 18.00 i 17. marca 2024 r. w g. 11.00 – 18.00.

 4. Warunkiem udziału w Wydarzeniu w charakterze Wystawcy jest przesłanie
  do Organizatora wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty.

 5. Nabór do udziału w charakterze Wystawcy ma charakter otwarty. Zainteresowani wzięciem udziału w Wydarzeniu w charakterze Wystawcy wypełniają Formularz Zgłoszeniowy na stronie i przesyłają do Organizatora do dn. 5. lutego 2024 r. W Formularzu Zgłoszeniowym zainteresowani wzięciem udziału w Wydarzeniu zobowiązani są przedstawić asortyment planowany do prezentacji na stanowisku wystawienniczym. Formularz podlega ocenie Organizatora pod względem formalnym i zgodności z tematyką Wydarzenia.

 6. Spośród przesłanych zgłoszeń Organizator dokona wyboru max. 90 Wystawców. Wybór jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

 7. Organizator zobowiązuje się poinformować o zakwalifikowaniu w charakterze Wystawcy do dn. 5. lutego 2024 r. drogą mailową na adres wskazany w Formularzu. Odmowa przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora nie wymaga poinformowania ani podania przyczyn.

 8. Udział w charakterze Wystawcy jest płatny. Opłata za udział wynosi 600 zł brutto. Obejmuje ona organizację przestrzeni targów, zapewnienie krzesła na życzenie Wystawcy, promocję, w tym w mediach społecznościowych: Facebook i Instagram.

 9. Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za stół lub/i prąd zgodnie
  ze zgłoszonym zapotrzebowaniem w formularzu oraz zgodnie z cennikiem podanym w formularzu. Opłata jest uiszczana zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12. Nieuiszczenie opłaty oznacza rezygnację ze zgłoszenia na sprzęt.

 10. Udział w Wydarzeniu Rezydentów Art_Inkubatora jest bezpłatny.

 11. Po pozytywnej weryfikacji Formularza zgłoszeniowego Organizator wysyła drogą mailową Wystawcy informację o zakwalifikowaniu w charakterze Wystawcy. Wystawca jest zobowiązany uiścić opłatę przelewem na rachunek bankowy Organizatora w terminie do dn. 9. lutego 2024 r. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się dzień uznania rachunku Organizatora. Organizator wystawia rachunek.

 12. Nieuiszczenie opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z udziału w Wydarzeniu, a Organizator ma prawo wyboru innego wystawcy na to miejsce.

 13. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu po uiszczeniu opłaty, opłata nie podlega zwrotowi.

 14. Informacji dotyczących udziału w Wydarzeniu udziela mailowo Dagmara Appel: halo@lodzkiesztuki.pl
 15. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

 16. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wystawcy z udziału
  w Wydarzeniu w przypadku nieprzestrzegania przez Wystawcę postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad obowiązujących na terenie Wydarzenia, a także zasad Festiwalu. W takim przypadku opłata nie podlega zwrotowi.

 17. Każdy Wystawca organizuje i aranżuje stoisko samodzielnie. Szacunkowa przestrzeń stoiska dla każdego Wystawcy to  2 m x 2 m. W przypadku zapotrzebowania  na prąd oraz stół i krzesło Wystawca informuje o tym w Formularzu Zgłoszeniowym. Organizator zastrzega sobie prawo
  do wyznaczenia konkretnych miejsc i stanowisk Wystawców.

 18. Korzystanie z powierzchni wystawienniczej na terenie Fabryki Sztuki musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wystawcy zobowiązują się do nie zastawiania dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym służbom interwencyjnym.

 19. Organizator udostępnia Wystawcom możliwość dojazdu do budynków,
  w których będzie odbywać się Wydarzenie:
  – 3 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia 16. marca 2024 r. , celem rozładunku
  i przygotowania stanowisk
  –  drugiego dnia targów, 17. marca w g. 18.00 – 20.00

 20. Parkowanie samochodów na terenie Fabryki Sztuki w trakcie Wydarzenia jest zabronione. Wjazd na teren Wydarzenia możliwy jest tylko w celu rozładunku i załadunku towaru tylko po uprzednim mailowym poinformowaniu Organizatora i wyrażeniu przez niego zgody.

  Wjazd w celach rozładunkowych możliwy jest od ul. Tymienieckiego 3 przy szlabanie w dniu Wydarzenia od godz. 8.00 do godz. 10.30 (przed rozpoczęciem Wydarzenia) oraz na następny dzień po Wydarzeniu w godzinach 18.00- 20.00

  WYSTAWCÓW OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WJEŻDŻANIA NA TEREN FABRYKI SZTUKI W DNIACH TARGOWYCH W GODZINACH 10.30 – 18.00 W PIERWSZY DZIEŃ I 10.30 – 18.00 DRUGIEGO DNIA  Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO WYSTAWCÓW ORAZ ZWIEDZAJĄCYCH I KUPUJĄCYCH.

 21. Po rozładunku samochody muszą niezwłocznie zostać usunięte z terenu Wydarzenia. Zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnego parkingu w zatoczce na przeciwko Fabryki Sztuki, a także wzdłuż chodnika przy ul. Tymienieckiego i Sienkiewicza.

 22. Wystawca jest zobowiązany do obecności na stoisku od godziny 11.00 do godziny 18.00 w pierwszym i drugim dniu trwania targów. Wystawca jest zobowiązany do całkowitego demontażu stoiska (wywiezienia swoich wszystkich sprzętów i przedmiotów) na swój koszt w drugim dniu Wydarzenia po zakończeniu targów. Niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki powierzchnia została udostępniona, Wystawca zobowiązuje się do zwrotu Organizatorowi powierzchni wraz z wypożyczonym wyposażeniem dodatkowym stoiska w stanie niepogorszonym.

 23. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że jakakolwiek ingerencja w wynajętą przestrzeń nie jest możliwa (zakaz wiercenia, wbijania gwoździ, podwieszania się do elementów stałych budynku, naklejania materiałów reklamowych itp.).

 24. Organizator jest upoważniony do podejmowania wszelkich środków kontrolnych dla zapewnienia ochrony Wydarzenia. Ochrona poszczególnych stanowisk nie leży w kompetencji Organizatora.
  Od momentu zakończenia pierwszego dnia targowego do otwarcia następnego dnia targowego przestrzeń targowa będzie zamknięta i wykluczona z użytkowania. Wystawcy zobowiązują się do opuszczenia przestrzeni targowej w dniu 16.03.2024 r. najpóźniej do godz. 18.30 i do pojawienia się w dniu 17.03.2024 r. nie wcześniej niż o godz. 10:30. i nie później niż o godz. 11:00.

 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Wystawców lub osoby trzecie w związku z udziałem w Wydarzeniu w tym bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne i wynikowe oraz za uszkodzenie towarów,  urządzenia stoisk, a także nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

 26. Podczas Wydarzenia Wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z tytułem Wydarzenia i precyzyjnym zapisem w zgłoszeniu. W innym przypadku mogą zostać wykluczeni z udziału w Wydarzeniu i zobowiązani do opuszczenia terenu Wydarzenia. Z tego powodu zaleca się załączenie kilku zdjęć przedmiotów do sprzedaży w Formularzu Zgłoszeniowym. Obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest powszechnie zabroniona, koncesjonowana lub karalna (m.in. artykułami, które propagują faszyzm czy wspierają agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę). Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu handlowania niektórymi artykułami według własnego uznania. Za próby handlowania artykułami objętymi zakazem, całkowitą odpowiedzialność ponosi Sprzedający. W takim przypadku Wystawcy mogą zostać wykluczeni z udziału w Wydarzeniu i zobowiązani do opuszczenia terenu Wydarzenia. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas wydarzeń i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.

 27. Wystawca nie ma prawa oddać Stoiska innej osobie do używania, w najem, podnajem, w dzierżawę, do korzystania lub zajęcia Stoiska w zastępstwie lub pod nieobecność Wystawcy, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego. Ze stoiska może korzystać wyłącznie Wystawca i jego Personel.

 28. Na  jednym Stoisku może być obecny wyłącznie jeden Wystawca, któremu Stoisko zostało przydzielone.

 29. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe na terenie, gdzie odbywa się impreza, w tym wyrządzone w stosunku do innych uczestników Wydarzenia, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub Fabryki. W ramach odpowiedzialności odszkodowawczej Wystawca zostanie zobowiązany do naprawienia szkody obejmującej m.in. pokrycie kosztów naprawy wszelkich zniszczeń obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie, bądź uszkodzeń jego wyposażenia, w tym powstałych z winy Wystawcy, bądź osób trzecich.

 30. Organizator zadba o rozreklamowanie Wydarzenia.
 31. Istnieje możliwość przesłania swoich materiałów promocyjnych załączonych do Formularza Zgłoszeniowego. Zgodę na publikację w/w materiałów w Internecie  (m.in. na profilu Facebooka Organizatora) i oświadczenie o posiadanych prawach autorskich do zdjęć Wystawca potwierdza w Formularzu Zgłoszeniowym.
 32. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji materiałów do promocji (zwłaszcza w przypadku zbyt dużej ilości osób deklarujących chęć publikacji) oraz prawo do modyfikowania materiałów lub ich części zgodnie z przyjętą strategią komunikacji (w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości materiałów lub ich pojedynczych elementów).
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania materiałów o niskiej jakości technicznej, tych niezgodnych z przepisami prawa oraz naruszających prawo do prywatności osób trzecich.

 2. Wystawca poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, gdzie zamieszczona jest klauzula RODO, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator gromadzi dane o Wystawcy, konieczne do przetworzenia w celu organizacji Wydarzenia.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia w przypadku decyzji Organizatora, wystąpienia siły wyższej, zmiany sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i związanego z tym zaostrzenia reżimu sanitarnego lub innych okoliczności niezależnych od Organizatora.

 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu przez Wystawcę, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia mailowo o tym fakcie Organizatora.

 5. Poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu Wystawcy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Ewentualne spory między Wystawcą a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Załącznik nr 1 do regulaminu

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez Organizatora lub Centrum, mojego wizerunku utrwalonego podczas sesji fotograficznej lub nagrania filmu, dalej zwanymi Utworem przeprowadzonej w dniu 18.12.2022 r. w związku z promocją Wydarzenia, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, jakościowych, ilościowych, na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzać określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór został utrwalony – wprowadzać do obrotu, użyczać lub wynająć oryginał albo egzemplarze;
 3. w zakresie rozpowszechnienia Utworu w inny sposób niż określony w pkt 2  – ma prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania, a także publicznego udostępnienia Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; za pomocą jakiegokolwiek nośnika (film, płyta CD, DVD, dysk stały lub przenośny, pamięć telefonu komórkowego itp.)
 4. opublikować Utwór zarówno w Internecie jak i wi mediach o charakterze tradycyjnym (telewizja, radio, prasa drukowana);
 5. dokonywać wszelkich zmian, przeróbek, modyfikacji, retuszu, zmiany treści i formy Utworu, w tym również wykorzystać je w części lub w całości oraz łączyć z innymi dziełami (w szczególności Utworem);
 6. wykorzystywać Utwór na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności;
 7. używać Utwór w reklamie lub promocji jakichkolwiek produktów i usług;
 8. wprowadzać Utwór do pamięci komputera;
 9. rozpowszechniać Utwór w Internecie

W szczególności Organizator ma prawo rozpowszechniać wizerunek w ramach prowadzonej przez siebie działalności oraz w ramach przedsięwzięć organizowanych z innymi podmiotami dotyczącymi kampanii promocyjno-informacyjnej Wydarzenia.

W zakresie wskazanym w ustępach poprzedzających Organizator ma prawo bez odrębnego pytania o zgodę, przenieść uprawnienia wynikające z zezwolenia na osobę trzecią (w szczególności w formie licencji wraz z zezwoleniem na udzielanie dalszej licencji, tj. sublicencji).

Na Organizatora przechodzą wszelkie prawa zależne dotyczące wizerunku (np. prawo korzystania z opracowań, adaptacji, przeróbek).